KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Vena Tekstil  Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“VENA”) tarafından hazırlanmıştır.

VENA başta Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya azami önem atfetmektedir. Bu çerçevede, kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine özen göstermekte, tüm planlama ve faaliyetlerinde bu anlayışla hareket etmektedir.

VENA, özel hayatın gizliliğinin temeli olan kişisel verilerin korunması ve hukuka uygun olarak işlenmesini sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değerlendirmemekte, yaklaşımının temeline insana verdiği değeri koymaktadır. Bu bilinçle hareket eden VENA, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi için gerekli her türlü idari ve teknik önlemi almaktadır.

Bu çerçevede, web sitemizde gerçekleştireceğiniz üyelik uyarınca (https://www.vena.com.tr/ ) internet sitesinden İlgili Kişilerin bilgilerinin işlenmesiyle ve internet sitesinin ziyaretiyle elde edilen kişisel verilerin işlenme ve aktarılma, toplanma koşulları hakkındaki bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

 1. Tanımlar

İnternet Sitesi:https://www.vena.com.tr/ “ adresinde bulunan internet sitesidir.

Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’dur.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Çevrimiçi Ziyaretçi/İlgili Kişi: İnternet Sitesi’ne erişen tüm kişilerdir. İlgili şirket politikalarında Ziyaretçi kişi grubu kapsamında yer almaktadır.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Şirket: Vena Tekstil  Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’dir.

Yer sağlayıcı: İnternet ortamında hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

 1. İşlenen Kişisel Veriler

İnternet Sitesi’ne erişim ve İnternet Sitesi’nde yaptığınız üyelik işlemlerine bağlı olarak işlenen kişisel verileriniz aşağıda sunulmaktadır:

İnternet Sitesi’ni ziyaret eden İlgili Kişiler için,

- İşlem Güvenliği Bilgisi (IP adresi, site trafik bilgisi vb.)

İnternet Sitesi’ndeki üyelik formunu dolduran İlgili Kişiler için,

- Kimlik Bilgisi (ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet)

- İletişim Bilgisi (e-posta adresi, telefon numarası)

Yukarıda sayılanlar dışında İnternet Sitesi’nin işletilmesi, geliştirilmesi ve güvenliği için web sitesinin ziyaret tarihi ve saati, web sitesinde geçirilen süre, işlem adımlarınız, web sitesini ziyaret süreniz boyunca toplanan veriler işlenebilecektir.  

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi ve İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz www.vena.com.tr adresli İnternet Sitesi’nin kullanılması ve İnternet sitesinde yer alan üyelik formunun doldurulması suretiyle tamamen otomatik veya kısmen otomatik yollarla 4. Maddede belirtilen işleme amacı için gerekli olan süre kadar saklanmak üzere toplanır.

Şirketimiz tarafından web sitesinde gerçekleştiren çekiliş kapsamında toplanan kişisel verileriniz (ad/soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, telefon numarası, e-posta adresi), Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde; aşağıda ayrıntılarıyla açıklandığı üzere ve onay vermeniz halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimi gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmektedir. Kanunun 5. Ve 6. Maddesine göre kişisel veriler;

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan dolayı ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanılarak işlenebilecektir.

 1. Açık Rıza Hukuki Sebebine Dayanılarak İşlenen Kişisel Veriler ve İşlenme Amaçları: VENA, işbu Aydınlatma Metninde tarafınıza yapılan bilgilendirmeler dahilinde Açık Rıza Metnini onaylamanız ile kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar kapsamında işleyebilecektir. Açık rıza ve ticari elektronik ileti gönderimi için izin vermeniz dahilinde kişisel verileriniz;

 • Üye memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için Pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Üye ilişkilerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
 • Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlanması, bunlara ilişkin tarafınızla iletişime geçirilmesi, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz, üyelik etkinliklerinden yararlanma gibi olanakların sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Tarafınıza teklif, hediye, promosyon sunulması, hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, ödül, çekiliş, yarışma ya da benzeri bir etkinliğe katılmanız halinde bu kapsamda verdiğiniz bilgilerin etkinlik için kullanılması,
 • Kullanıcı alışkanlıklarının tespit edilerek hedefleme, profilleme ve analizlerin yapılması, tarafınıza indirimli kampanya sunulması, özelleştirilmiş içeriklerin sunulması, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, reklam yapılması, VENA iş ve stratejilerine ilişkin süreçlerin planlanması ve geliştirilmesi kapsamında tarafınıza yapılan reklamlara ilişkin değerlendirme, analiz ve optimizasyon faaliyetlerinin yapılması, şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası kapsamında pazar araştırmaları ve anketlerin yapılması,
 • İş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin sunulması ve tanıtılması amacıyla işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. Maddesi 2. Fıkrasında Yer Alan Hukuki Sebeplere Dayanılarak İşlenen Kişisel Veriler Ve İşlenme Amaçları: Kişisel verileriniz açık rızanızın aranmadığı hallerde de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince işlenebilecektir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/2 doğrultusunda kişisel verileriniz;

 • Web sitemize üyelik başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yürütülecek çekilişlere katılımınızın sağlanması,
 • Çekiliş sonucunda hediyelerin kazanılması halinde tarafınızla iletişime geçilebilmesi ve hediyelerin tarafınıza ulaştırılması,
 • Tarafınızla kurulan sözleşmelerin ifası ve ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası,
 • Gelen şikayet, talep, teşekkür ve öneri başvurularına cevap verilmesi,
 • Mevzuatlarda belirtilen yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla işlenmektedir.

 1. Çerez Bilgisi

İnternet Sitesi’nde üçüncü parti çerezler kullanılmamaktadır. Bununla birlikte, yalnızca sitenin işletilmesi ve güvenliği için zorunlu olan çerezler kullanılabilmektedir. Çevrimiçi Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezleri kabul etmeyebilir veya kendisine uyarı verilmesini sağlayabilir. Çerezlerin kullanımını durdurulduğunda İnternet Sitesi’nin belirli fonksiyonları düzgün çalışmayabilir. Öte yandan 5651 Sayılı Kanun ve sair mevzuat uyarınca Yer Sağlayıcı’nın site trafik bilgilerini kayıt ve saklama yükümlülüğü bulunmaktadır.

Kişisel verilerin ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesi Çevrimiçi Ziyaretçi’nin açık rızasına tabidir.

a.Çerezlerin Kullanım Amaçları

Aşağıdaki bağlantılarda yaygın kullanılan bazı tarayıcılarda çerezlerin nasıl yönetileceğini (ve devre dışı bırakılacağı) hakkında bilgi bulunmaktadır:

VENA olarak sitemizde ve uygulamamızda çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

 • Site'nin ve uygulamanın çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Site'de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
 • Site'yi ve uygulamayı analiz etmek, Site'nin ve uygulamanın performansını arttırmak. Örneğin, Site'nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site'yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • Site'nin ve uygulamanın işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site'yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.

b.Web Sitemizde Kullanılan Çerezler

Sitemizde sadece zorunlu çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezlerin kullanımı sitemizin ve uygulamamızın doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

c.Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri bizler için esastır. Buna karşın, Platform'un çalışması için zorunlu olan Çerezler'in kullanılması gerekmektedir. Ek olarak bazı çerezlerin kapatılması halinde Platform'un birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

Platform'da kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Ziyaretçiler, Platform'u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır.
 • Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/  adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platform'a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
 • Google Analytics tarafından yönetilen çerezleri kapatmak için(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout)tıklayınız.
 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için (https://myaccount.google.com/not-supported)tıklayınız.
 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihlerYour Online Choices (https://www.youronlinechoices.com/tr/reklam-tercihleriniz) üzerinden yönetilebilir.
 • Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.
 • Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari:

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz belli amaçlar doğrultusunda aktarılabilmektedir.

VENA tarafından işlenen kişisel verileriniz işbu metnin 3. Maddesinde yer alan amaçların grup şirketlerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız tarafından yürütülmesi, yerine getirilmesi ve size vereceğimiz hizmette tarafımıza destek olunması amaçlarıyla aktarılabilmektedir. Yine işlenen kişisel verileriniz tarafımızca gerçekleştirilecek olan çekilişlerin, tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirildiğinin ispatlanması için yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılacaktır.

Elektronik Ticari İleti İzin Metnine onay vermişseniz ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz iş ortaklarına kişisel verileriniz aktarılabilmektedir.

Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunmaması halinde Kişisel Verilerin aktarımı Çevrimiçi Ziyaretçi’nin açık rızasına tabidir.

 1. Verilerin Güvenliği için Alınan Tedbirler

VENA kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almak durumundadır.

İnternet sitesi üzerinden başka sitelere veya uygulamalara yönlendirme yapılması durumunda VENA, yönlendirilen sitelerin ve uygulamaların kişisel verilerin korunmasına yönelik mevzuata uygunluğuna ilişkin bilgi sahibi değildir ve gizlilik politikaları ile içeriklerine ilişkin bir sorumluluk altında bulunmamaktadır.

a.İdari Tedbirler

VENA olarak kişisel verilerinizin hukuka uygun işlenmesi ve korunması için personellerimize gerekli eğitimleri vermekte ve Kanuna uyum düzeyini ölçümlemek için düzenli olarak çalışanlarını denetlemekteyiz. Personelimizin Kanuna göstermiş olduğu uyum ve özeni, personelimizin performans değerlendirmesinde bir kriter olarak benimsemekteyiz.

Şirket içinde bu tedbirler alınmakla birlikte kişisel verilerinizi hukuka uygun olarak paylaşmış olduğumuz kişi grupları (tedarikçiler, iş ortakları) ile gizlilik sözleşmeleri ve taahhütnameler imzalayarak veri güvenliğinizi sağlamakta, paydaşlarımızın da kişisel verileriniz için yeterli hassasiyeti göstermesini temin etmekteyiz.

Bu eğitim, denetim ve önlemlerin yanı sıra kişisel verileriniz hakkında bir ihlal gerçekleşmesi durumunda bu ihlalin giderilmesi için müdahale planları oluşturulmuş ve Şirket olarak Kurul ile birlikte çalışarak ihlalin giderilmesi için gerekli hazırlıklar yapılmıştır.


b.
Teknik Tedbirler

Veri güvenliğinin sağlanması ve verilerinize hukuka aykırı erişilmesinin engellenmesi için uluslararası standartlara uygun güvenlik tedbirleri ile donatılmış bir bilişim altyapısı kurulmuştur. Bu altyapı üzerine kurulan sistemin sorunsuz işlemesi için sürekli olarak içeriden denetlenmektedir.

Web sitemiz ile topladığımız verilerinizin işlendiği ve saklandığı bilişim altyapımızda şifreleme, yetki matrisi, uygulama ve ağ güvenliği, veri maskeleme, güvenlik duvarları, yedekleme, anahtar yönetimi ve güncel anti-virüs sistemleri gibi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından verilen teknik tedbirlere riayet edilmektedir.

Ayrıca bilişim altyapımıza yönelik saldırıların önlenmesi için saldırı tespit ve önleme sistemleri kurulmuş olmakla birlikte düzenli olarak risk analizi, veri sınıflandırması, zaafiyet taramaları ve sızma testleri uygulanarak sistemin güvenliği kontrol edilmektedir. Tüm bu işlemlerin yapılabilmesi için kişisel verilerinize verdiğimiz önemin gereği olarak uluslararası standartlara uygun yazılım programları ve desteği de alınmaktadır.

 1. Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

VENA, Kanun’un 10. maddesi uyarınca veri sahibine haklarını bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kanun’un 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin (verilerin düzeltilmesi ve imha edilmesi işlemlerinin) kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kanun’un uygulanmasıyla ilgili talepler ve başvurular Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu [AH1] doldurularak “AOSB MAHALLESİ 10006/1 SOKAK NO: 26/ ÇİĞLİ İZMİR” adresine yazılı olarak bizzat tevdi edilebilir veya Noter kanalıyla gönderilebilir ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi [email protected]  güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanmak suretiyle elektronik ortamda iletilebilir.

Talepler ve başvurular veri sahibi tarafından VENA’ya  daha önce bildirilen ve VENA’nın sisteminde kayıtlı bulunan bir elektronik posta adresi varsa [email protected] adresine de iletilebilir.

Talep ve başvurularda;

 • Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu,

bulunması zorunludur.

Konuya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

VENA başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

VENA talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve yanıtını İlgili Kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde VENA gereğini en kısa sürede yerine getirir ve İlgili Kişiyi bilgilendirir. Başvurunun VENA’nın hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret veri sahibine iade edilir.

Başvurunun reddedilmesi, verilen yanıtın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya yanıt verilmemesi hâllerinde; veri sahibi, yanıtı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

 

 

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR